OPEN WATER SCUBA DIVER  
Kurs Open Water Scuba Diver to rozpoczęcie wspaniałej podwodnej przygody, która pozostanie Waszą fascynacją na całe życie. Jest  podstawowym kursem  nurkowym NAUI. Zapoznaje on z fundamentami wiedzy i umiejętności potrzebnych do bezpiecznego płetwonurkowania. Po pomyślnym ukończeniu kursu, absolwent uznawany jest za kompetentnego do nurkowania w systemie partnerskim na wodach otwartych bez nadzoru do głębokości 18m pod warunkiem, że nurkuje on nie głębiej niż na kursie i w podobnych warunkach. Kurs obejmuje wykłady, zajęcia na basenie, zajęcia na wodach otwartych.  

WYMAGANIA WSTĘPNE KURSU:

 • ZAJĘCIA BASENOWE: 3-4 sesji
 • NURKOWANIE NA WODACH OTWARTYCH: minimum cztery zanurzenia
 • WIEK: minimum 15 lat;   dla stopnia Junior 10 do 14 lat.
 • CERTYFIKACJA: nie wymagana jest żadna certyfikacja wstępna.
 

 

Open Water Scuba Diver (Autonomous Diver, ISO 24801-2)

Kurs przeznaczony dla wszystkich, którzy chcą rozpocząć karierę w nurkowaniu, umożliwia nabycie podstawowej wiedzy i umiejętności w zakresie nurkowania rekreacyjnego.
Jest wstępem do drogi kariery zawodowej uzyskania stopnia Dive Mastera, Instruktora lub nawet Instruktora Trenera i Dyrektora Kursów.
Przeznaczony jest także dla pracowników lub ochotników:
OSP, PSP, KSPR i WOPR, kandydatów do pracy w policji, wojsku i służbach specjalnych.
Szczególnie polecany jest dla pracowników branży turystycznej.

 • Nie ma żadnych wymogów wstępnych. Studenci, którzy ukończyli program NAUI Introduction to Scuba mogą, według uznania instruktora, uzyskać zaliczenie nabytych umiejętności i wiedzy.
 • Po ukończeniu tego kursu, mogą nurkować na wodach otwartych bez nadzoru, pod warunkiem, że działania nurkowe i obszary nurkowania są zbliżone do tych, które były przedmiotem szkolenia.

Szczegółowy opis kursu:

SZKOLENIE TEORETYCZNE - WYKŁADY

 • Fizyka, fizjologia i aspekty medyczne w odniesieniu do wydajności i bezpieczeństwa nurka w wodzie. Nacisk kładziemy na  sprawność fizyczną, zagrożenia nurkowe, ograniczenia osobiste oraz zachowania niezbędne do zminimalizowania ryzyka nurkowania. Materiał ma być przedstawiony w kategoriach jakościowych, z praktycznym zastosowaniem.

 • Tematy obejmują: gazy, ciśnienie, objętość, temperaturę, gęstość, pływalność, widzenie i akustykę.
  Należy również uwzględnić definicję, przyczyny, zapobieganie, objawy i pierwszą pomoc w przypadku narkozy azotowej, blackoutu w płytkiej wodzie, nadmiernego wysiłku, choroby dekompresyjnej i zatoru gazowego oraz związane z tym urazy.
   
 • Tabele nurkowań powtórzeniowych mają być uwzględnione w takim zakresie, aby kursanci mogli zaplanować nurkowania powtórzeniowe  nie wymagające dekompresji etapowej. Zaleca się, aby kursanci zostali poinstruowani w zakresie korzystania z posiadanych przez nich komputerów nurkowych zamiast korzystania z tabel nurkowych do planowania nurkowań.
   
 • Sprzęt do nurkowania. Przeznaczenie, cechy, rodzaje i zastosowanie rekreacyjnego sprzętu nurkowego i płetwonurkowego. Kursant ma umieć wybrać, używać i dbać o maskę, fajkę, płetwy, kompensator z inflatorem niskiego ciśnienia, system balastowy i ciężarki, butlę nurkową, regulator z manometrem  i alternatywnym źródłem powietrza, głębokościomierz, urządzenie do pomiaru czasu, komputer nurkowy, kombinezon ochronny, nóż, kompas, boje powierzchniowe, oraz inne podstawowe wyposażenie podyktowane lokalnymi warunkami nurkowania.
   
 • Bezpieczeństwo nurkowania. Aspekty mające wpływ na bezpieczeństwo nurka. Tematy obejmują procedury awaryjne, ratownictwo i pierwszą pomoc w zastosowaniu do nurkowania, komunikację podwodną, podstawową nawigację podwodną, planowanie nurkowania i środki bezpieczeństwa.
   
 • Wstrząs, rany, zatrucia i utonięcia są objęte pierwszą pomocą. Ratownictwo ma obejmować zapobieganie i rozpoznawanie problemów i paniki.
   
 • Udzielanie pomocy, wydobywanie z głębokości i ratowanie w wodach otwartych.
   
 • Środowisko nurkowe. Fizyczne i biologiczne aspekty środowiska, w którym prowadzone jest szkolenie w wodach otwartych. Kursant powinien być przeszkolony w zakresie rozpoznawania potencjalnych zagrożeń przed wejściem do wody. Instruktor ma za zadanie uświadomić kursantowi jak ważna jest ochrona przyrody i jaki negatywny i pozytywny wpływ na środowisko mogą mieć nurkowie.
   
 • Przepisy dotyczące nurkowania, zasady ochrony przyrody i inne stosowne prawa powinny być omówione tam, gdzie to właściwe.
   
 • Działania związane z nurkowaniem. Jak, kto, kiedy, gdzie, co i dlaczego nurkujemy. Nacisk należy położyć na ciągłą edukację poprzez kursy szkoleniowe NAUI. Podaje się informacje o dostępności klubów nurkowych, łodzi, sklepów, miejsc nurkowych, książek i czasopism oraz ograniczone wprowadzenie do konkretnych działań nurkowych.
   
 • Ograniczenia jakie mają nowi nurkowie i znaczenie dodatkowego szkolenia.  Należy podać konkretne informacje o kursach, warsztatach i konferencjach dotyczących kształcenia ustawicznego. Podkreśla się znaczenie korzystania z dziennika nurkowego. Kursanci powinni docenić potrzebę ponownej oceny ich kondycji fizycznej i kompetencji nurkowych przed wznowieniem nurkowania w wodach otwartych po okresie nieaktywności lub przed rozpoczęciem nurkowania poza aktualnym poziomem wyszkolenia. W takich przypadkach zalecane jest skorzystanie z NAUI Refresher Scuba Experience lub bardziej zaawansowanego szkolenia NAUI.

  ZAJĘCIA PRAKTYCZNE, W PEŁNYM SPRZĘCIE NURKOWYM UDOSTĘPNIONYM NA CZAS I W RAMACH SZKOLENIA, PROWADZONE NA BASENIE A NASTĘPNIE W WODACH OTWARTYCH

UMIEJĘTNOŚCI PRZED I PO NURKOWANIU -

 • Wybierz, sprawdź, zmontuj, wyreguluj i załóż sprzęt; wykonaj kontrolę sprzętu przed nurkowaniem dla siebie i partnera nurkowego;  po nurkowaniu zdejmij, wypłucz i zadbaj o sprzęt.
 • Wykonaj kontrolę pływalności/wyważenia na powierzchni i dokonaj korekty, jeśli to konieczne.
 • Prawidłowe pokazywanie i rozpoznawanie nurkowych znaków podwodnych i  powierzchniowych dla nurków.
 • Ustne nadmuchiwanie i opróżnianie BC własnego i partnera.
 • Na powierzchni zdejmij i ubierz: maskę, płetwy i  jacket z butlą.
 • Z zanurzoną twarzą oddychaj przez rurkę podczas odpoczynku i pływania.
 • Wymień fajkę na automat  na powierzchni podczas pływania
 • Uwolnij symulowany skurcz mięśni u siebie i kolegi.
 • Jeśli jest to właściwe dla danego obszaru, wejdź i wyjdź z wody z pływakiem i/lub, flagą "Diver Down" i liną; używaj ich do oznaczania obszaru nurkowego gdy nurkowie są pod wodą.
 • Rozmieszczenie i wyciągnięcie boi powierzchniowej.
 • Zademonstruj prawidłowe użycie wybranego systemu balastowego. W zależności od potrzeb, na powierzchni i pod wodą, umiejętności obejmują: zdejmowanie i wymianę, regulację i pozycjonowanie. Minimalnie, wszystkie systemy balastowe muszą być usunięte przez studenta na powierzchni przynajmniej jeden raz.

UMIEJĘTNOŚCI PODWODNE.

 • Podawanie, rozpoznawanie i odpowiednie reagowanie na wspólne komunikaty podwodne.
 • Oczyszczenie maski, w tym jej zdjęcie i wymiana.
 • Demonstracja komfortu i biegłości przy zdjętej masce.
 • Usuwanie, wymiana i oczyszczenie automatu - regulatora.
 • Odzyskanie głównego automatu zza ramienia jego wymiana i oczyszczenie.
 • Właściwa dla środowiska kontrola pływalności
 • Zawiśnięcie w toni bez wsparcia lub znaczącego ruchu.
 • Pływanie pod wodą z zachowaniem pozycji i trymu odpowiedniego do środowiska.
 • Zdjęcie i założenie  jednostki scuba.
 • W przypadku noszenia standardowego pasa balastowego, po przyjęciu pozycji leżącej na dnie lub podczas zawiśnięcia w toni, należy dostosować położenie systemu balastowego tak, aby balast był równomiernie rozłożony.
 • W przypadku noszenia zintegrowanego systemu balastowego, po przyjęciu pozycji leżącej na dnie lub podczas zawiśnięcia w toni, należy wyjąć i wymienić co najmniej jedną kieszeń balastową, jeśli pozwala na to system balastowy. W razie potrzeby dozwolona jest pomoc w wymianie kieszeni balastowej.
 • Podczas nurkowania stosuj system partnerski - "buddy", pozostając w odległości do 3m lub  mniejszej, jeśli wymagają tego warunki.
 • Monitorowanie zapasu powietrza i informowanie o ilości pozostałego powietrza na żądanie oraz zarządzanie zapasem powietrza w taki sposób, aby wyjść na powierzchnię z wcześniej zaplanowaną minimalną ilością powietrza.
 • Wykorzystując środowiskowe pomoce nawigacyjne i kompas, nawiguj  pod wodą do wyznaczonego miejsca lub w określonym kierunku przez ustalony czas.
 • Użyj podwodnego kompasu do wyznaczenia namiaru: podążaj za namiarami i wróć kursem powrotnym do przybliżonego miejsca startu.

 

Główny cel usługi

Nabycie wiedzy i umiejętności bezpiecznego nurkowania i planowania aktywności podwodnej.
Nasze motto to: Bezpieczne nurkowanie dzięki edukacji.
Po ukończeniu szkolenia i zdaniu egzaminu uczestnik będzie mógł kontynuować edukację nurkową aż do uzyskania uprawnień zawodowych Dive Master lub Instruktor Nurkowania. Szkolenie Open Water Scuba Diver (Autonomous Diver, ISO 24801-2) jest pierwszym krokiem w kierunku kariery zawodowej.

Po pomyślnym ukończeniu tego kursu, absolwenci są uznawani za kompetentnych do angażowania się w nurkowanie na wodach otwartych bez nadzoru, pod warunkiem, że działania nurkowe i obszary nurkowania są zbliżone do tych, które były przedmiotem szkolenia. Maksymalna głębokość aktywności pod wodą to 18m.

Międzynarodowy certyfikat nurka NAUI Open Water Scuba Diver - Autonomous Diver, ISO 24801-2:2014-04 jest zatwierdzony przez: The Austrian Standards plus GmbH (certification body in accordance with ISO/IEC 17065).

Harmonogram

 

Opis zajęć

Spotkanie organizacyjne i omówienie kursu

Teoria nurkowania

Sprzęt nurkowy

Fizjologia i bezpieczeństwo nurkowania

Zajęcia basenowe - omówienie i rozpisanie terminów

Omówienie i ustalenie terminów ćwiczeń na wodach otwartych